O projektu

Projekt Tvoje šance vznikl díky grantu Evropského sociálního fondu za podpory hlavního města Prahy v roce 2012 a probíhal do roku 2014. Konkrétně byl financován ze strukturálních fondů EU – OPPA. 

Projekt se zařadil mezi nejlepší evropské projekty, proto jsme se po jeho skončení rozhodli pokračovat dále. Tentokrát pod záštitou Drop In o.p.s. a navázat tak na úspěšné předešlé roky. Projekt reaguje na dlouhodobé problémy lidí s diagnózou závislosti na návykových látkách. Klientům, kteří jsou na substituční léčbě poskytujeme podporu pomocí dvou stěžejních aktivit, Job klub a Zahrada. Poskytujeme jim také individuální poradenství v několika oblastech. Všechny naše aktivity jsou k nahlédnutí v záložce Aktivity pro klienty.

V roce 2016 jsme rozšířili služby pro klienty z ulice. Tyto aktivity jsou aktuální během celého roku a klienti je mohou využívat jakmile splní základní požadavky.

Kdo je naším klientem?

Jedná se o znevýhodněné osoby se zdravotním a sociálním handicapem, které vyžadují specifickou péči a mají za sebou historii dlouhodobé, hluboké závislosti na opiátech, v současné době stabilizované v substitučních programech (klienti používají substituční látky za účelem ukončení závislosti na návykových látkách), které jsou obtížně uplatnitelné na trhu práce. Obtížná uplatnitelnost je dána zejména společenským stigmatem jejich drogové minulosti, nedostatečnou kvalifikací a zdravotním handicapem. V neposlední řadě nutno uvést stále přetrvávající fenomén stigmatizace společnosti, respektive společenských bariér, se kterými jsou klienti konfrontováni.

Klienti metadonových substitučních programů:
Z psychiatrického hlediska se jedná o pacienty s většinovou diagnózou polymorfní závislosti na návykových látkách s dlouholetou preferencí opiátů. Po neúspěšných pokusech o léčbu s cílem trvalé a důsledné abstinence, pacienti akceptovali výhody substituční terapie, do které byli zapojeni s perspektivou většinou dlouholeté léčebné péče s cílem zásadní změny současného destruktivního životního stylu směrem k resocializaci a celkové úpravě somatického i psychického zdravotního stavu.

V důsledku jde nejprve o zlepšení jejich zdravotního stavu, zastavení šíření infekcí, schopností vnímat realitu, vytvoření náhledu, saturace opiátem bez cravingu. Klienti nemají potřebu kriminálně získávat finance na drogu, po několika měsících se fixuje dosažený sociální status. Po této době se většinou klienti začnou zajímat o aktivní léčbu komplikujících infekcí (HIV, hepatitis) a o pracovní uplatnění. V této fázi se jedná o klienty indikované do programu Tvoje Šance.

Typický klient substitučního programu žije většinu svého života mimo reálný sociální život. Několikrát se pokusil pracovat bez velké úspěšnosti navázání legálního pracovního vztahu. Je spíše submisivní, spolupracující, nedůvěřivý, špatně snášející zátěžové situace, s problémy s autoritou, s nereálnou představou o zaměstnání.

Cíle projektu

Cílů je hned několik, ten nejdůležitější je uplatnění klienta na otevřeném trhu práce, s ohledem na jeho možné zapojení do společnosti. Vytvoření komplexní podpory při procesu resocializace s akcentem na dlouhodobé udržení zaměstnání. Zaměřujeme se dále na posílení kompetencí klientů, obnovení motivace k dalšímu osobnímu či profesnímu rozvoji a růstu, v konečném důsledku se snažíme zkvalitnit jejich život.

Historie projektu

3.11.2015
V současnosti jsme zdárně ukončili práci v tréninkovém pracovišti Zahrada a výpěstky prezentovali na farmářských trzích. Momentálně se plně věnujeme sociálnímu poradenství, doprovodům s klienty, kurzům anglického jazyka a počítačovým kurzům. Neváhejte nás tedy stále kontaktovat. Projekt je v roce 2015 financován Městskými částmi, Magistrátem hl. m. Praha, Nadací ČEZ a také Výborem dobré vůle. Sponzory najdete v záložce sponzoři nebo úplně dole na této stránce. Za podporu velice děkujeme.

23.3.2015
Tréninková zahrada je opět otevřená, tentokrát na Praze 5, přesněji nad Andělem. Za tuto příležitost velice děkujeme zástupci starosty na Praze 5 panu Smetanovi. Podrobnější informace poskytneme buď telefonicky nebo osobně.

18.12.2014
Blíží se konec roku 2014, všem přejeme plno úspěchů v osobním i pracovním životě. V roce 2015 bude projekt Tvoje Šance pokračovat, tak neváhej požádat o pomoc.

7.7.2014
Opět nás můžete vídat s výpěstky našich klientů na farmářských trzích napříč Prahou. Samozřejmě si je můžete zakoupit a ochutnat ekologicky pěstovanou zeleninu, udělat někomu radost od nás vypěstovanou květinou. 

18.1.2014
Na konci ledna 2014 bude ukončen projekt Tvoje šance, který byl financován z grantu SF EU - OPPA. Dále bude projekt pokračovat pod stejným názvem v omezeném rozsahu. Neváhejte nás opět požádat o pomoc.

16.9.2013 
Přijďte si užít hezké odpoledne a potkat své sousedy v rámci akce Začít město jinak dne 21.9. 2013. Budeme zde prezentovat práci klientů z již ukončené aktivity zahrada. Můžete nás potkat před kinem BIO OKO, kde bude stát náš stánek od 13:00 do 19:30.

1.8.2013
Během léta nás můžete potkat na farmářských trzích v rámci propagace práce klientů z tréninkového pracoviště zahrada. Konkrétně se jedná o FT na Tylově náměstí, dále nás můžete přijít podpořit na FT v Dolních Počernicích.

10.6.2013 
Sháníme další zájemce o absolvování rekvalifikační kurzu (klienti zapojení v projektu za rekvalifikaci neplatí). V případě zájmu se dostavte na osobní konzultaci (předem telefonicky domluvit). Rekvalifikace je hrazená do výše 12 000 Kč. S výběrem vhodné rekvalifikace Vám pomůžeme, můžete však už přijít se svými návrhy.

29.4.2013 
Byl ukončen druhý běh krátkodobých vzdělávacích kurzů pro klienty v substituční léčbě. Další možnost se zapojit bude pro klienty od září 2013, bližší informace budou včas uveřejněny na webových stránkách.